Köp- och leveransvillkor

Allmänna försäljningsvillkor

Allmänt

Som konsument hos entreprenaddack.com omfattas du av Köplagen, Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och Distansavtalslagen.

Priserna på Entreprenaddack.com visas exklusive moms. Priserna är angivna i svenska kronor (SEK).

Entreprenaddack.com äger rätt att ändra offererade priser på hemsida och övriga publikationer utan föregående avisering. Mellan Entreprenaddack.com och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år.

Vid hämtning av däck direkt på vårt lager accepteras betalning mot faktura efter godkänd kredit eller med bankdosa (s.k direktöverföring). Däck skickas mot faktura efter godkänd kreditkontroll.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse via e-post. Detta mail utgör information om innehållet i beställningen.

Vid uppenbara felaktigheter såsom s.k. förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i mottagningsbekräftelsen eller fakturan, äger Entreprenaddack.com rätt att korrigera sådant pris eller sådan information. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras.

Din order
Du kan beställa via Internet på vår hemsida www.entreprenaddack.com Vill du ha personlig betjäning är du välkommen att ringa in din beställning till vår kundtjänst/orderavdelning på telefon: 026 22 22 504, öppettider: mån-fred 8.00–17.00. Tillägg till inneliggande order behandlas som ny order. Vi ingår inga köpavtal med minderåriga (under 18 år). Vid orderläggning skickas ett ordererkännande. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen.
 
Betalningsvillkor
Alla priser i katalogen är angivna i svenska kronor exklusive moms. Fraktfritt vid beställning över 20 000 kr netto. Vid beställning under 20 000kr netto tillkommer kostnad för frakt. I de fall där moms inte inkluderad i priset tillkommer även moms. Betalning sker via faktura efter sedvanlig kreditprövning eller förskott till bankkonto eller bankgiro.
 
Betalning
Betalning via faktura faktureras löpande med betalning 10-30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras en påminnelseavgift om f.n. 60 kr för varje krav. Dessutom debiteras dröjsmålsränta enligt gällande lag.  Kostnader för ev. inkassoåtgärder debiteras enligt lag.
 
 
Överlåtelse av fordran
Entreprenaddack.com förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.
 

Fel leveranser
Meddela Entreprenaddack.com så fort som möjligt ifall vi av misstag har levererat fel vara eller fel antal varor, så att vi kan rätta till felet. Vid retur skickar entreprenaddack.com en returfraktsedel till dig och fraktbolaget hämtar varan.
 
 
Varubevakning
Om någon av de varor du beställt är slut på lager meddelar Entreprenaddack.com dig snarast. Om du inte är nöjd med den nya leveranstiden kontakta Entreprenaddack.com på telefon: 026 22 22 504.
 
Leveransvillkor och leveranssätt
Dina varor skickas och levereras till dig, på bästa sätt. Vanligtvis levereras ditt gods till dig inom 5 vardagar.
 
Transportbolaget kontaktar dig om när de kan leverera ditt gods, du ombesörjer lossning och bör därför finnas på plats vid transportbolagets ankomst. Större produkter som måste lastas av mot en ramp eller motsvarande som kunden tillhandahåller. Lossning av gods från transportbilen eller kranbil ingår inte i leveransen utan ordnas av kunden. Entreprenaddack.com kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi friskriver oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.
 
Outlöst gods
Om du inte löser ut ditt gods är vi tvungna att debitera dig frakt tur och retur samt eventuell planhyra på transportbolagets terminal.
 
Transportskadat gods
Transportskadat gods skall omgående (inom 2 dagar) och utan dröjsmål rapporteras till transportbolaget och till Entreprenaddack.com. Var därför noggrann och besiktiga försändelsen innan du kvitterar ut den. Titta så det är rätt antal kolli jämfört med fraktsedeln, och att allt gods är oskadat. Om godset kvitteras ut av kunden utan att några anmärkningar på ev. skadat gods är gjort, utgår ingen ersättning från transportbolaget eller Entrepreaddack.com.
 
Garantier
Entreprenaddack.com lämnar ett års garanti på samtliga varor. För vissa fabrikat gäller en utökad garantiperiod på 5 år. Spara alltid fakturan eller kvittot eftersom dessa alltid måste visas upp för att garantin ska gälla. Under garantitiden (som gäller från ursprungligt inköpsdatum) förbehåller entreprenaddack.com sig rätten att reparera eller byta ut varan. Garantin gäller om någon vara trots normal användning skulle gå sönder.
 
Garantin omfattar inte:
 -Rena slitagedelar och förbrukningsvaror mm..
 -Ersättning för kunds egna arbetskostnader.
 
Ansvar för fel
I förhållande till näringsidkare. Föreligger fel som Entreprenaddack.com ansvarar för, åtar sig Entreprenaddack.com att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Entreprenaddack.com äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande.
 
Entreprenaddack.com ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Entreprenaddack.com bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.
 
I förhållande till konsument (privatperson). Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller konsumentköplagen. Entreprenaddack.com kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Entreprenaddack.com. Entreprenaddack.com har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.
 
Reklamationsrätt
För att åberopa att varan är felaktig skall företagskund reklamera till Entreprenaddack.com omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.
 
Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Entreprenaddack rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Entreprenaddäck.com, på egen bekostnad, felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Entreprenaddack.com. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.
 
Glöm inte att spara kvittot. Kvittot erfordras för reparation eller annan åtgärd.
 
Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering och liknade debiteras kund.
 
Entreprenaddack.com förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan om varan ej skulle vara felaktig accepteras inte reklamationen.
 
Vid reklamation kontakta Entreprenaddack.com kundtjänst på telefonnummer 026 22 22 504.
 
Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal
Skulle du av någon anledning ångra ett köp, har du ångerrätt i 14 dagar. Varan ska returneras i väsentligt oförändrat skick. Ångerfristen börjar löpa när konsumenten tagit emot varan. Returfrakten betalas av kunden. Du har även rätt att få pengarna tillbaka inom 30 dagar om du utnyttjar ångerrätten. När Entreprenaddack.com får tillbaka varan och kunnat konstatera att den inte är skadad betalar  Entreprenaddack.com tillbaka expeditionsavgiften, förutsatt att du returnerat samtliga varor i din order. Detta beror på att expeditionsavgiften är densamma oavsett hur många varor du har köpt.

Vid eventuell retur från företagskund betalar kunden returfrakt samt den fraktkostnad som uppstod vid leveranstillfället. Vid köp av däck där montering gjorts på fälg står kunden för kostnader för montering, demontering samt förbrukningsmaterial såsom o-ringar etc. Normalt accepteras inte returer där däck monterats på fälg om inte annat överenskommits.
 
Vid frågor kontakta Entreprenaddack.com på telefonnummer 026 22 22 504.
 
Hantering av personuppgifter
Personuppgifterna du lämnar till oss sparar vi och använder för att kunna utföra det vi åtagit oss i kontakt och avtal med dig, bland annat för att leverera de varor som vi erbjuder samt kundservice, fakturering, administration, kvalitetsarbete, analys och utveckling. Vi använder också dina personuppgifter för t ex kreditupplysning.

De av dig lämnade personuppgifterna kommer endast att användas av Entreprenaddack.com
 
Du har rätt att en gång per år genom skriftlig begäran få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Givetvis har du rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter om dig.
 
Reservationer
Priser gäller enligt villkoren under rubriken ”betalningsvillkor” förutsatt att myndigheter inte påför oss andra avgifter eller att momsen ändras. Vid onormalt stora inköpsprishöjningar reserverar vi oss för ofrånkomliga prisjusteringar. Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar och förbättringar. Vi reserverar oss även för eventuella bild, pris och textfel samt produktförändringar under pågående år samt slutförsäljning.
 
Övrigt
Alla namn, beteckningar mm som förekommer på Entreprenaddack.com marknadsföring är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.
 
Entreprenaddack.com förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.
 
Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Entreprenaddack.com friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

 

Produkter
Övrigt